Skip to content

A Szent Mihály templom

Története

1590-ben már említik a templomot, amit később átépítettek. Az épület 1904-es lebontásáig a főbejárat fölött kőbe vésve az 1639-es évszám szerepelt. Az új templom más helyen, a házsorban épült fel, a soproni Schiller János építész tervei szerint. Tornyát 1931-ben magasabbra emelték.

Jellege : háromhajós, egytornyos, újromán épület. Tornyában három harang (Szent Anna, Szent Mihály tiszteletére és a lélekharang) lakik.

Berendezése részben 1901-ből, részben 1908-ból való. A régi templomból három szobor maradt meg: egy barokk angyal, valamint a népies barokk stílusú Madonna és az Ég királynője. Nagy értéket képvisel a templom 15. századi kelyhe.

A templom belső kifestése Prokop Péter pap-festőművész nevéhez fűződik. Öt freskója 1956-ban készült el. A szentély közepén Szent Mihály arkangyalt festette meg, aki legyőzi a Sátánt. A szentély bal oldalán a Megtestesülés titkát foglalta egy kompozícióba: az Angyali üdvözletet, Jézus születését és az Utolsó vacsorát. A szentély jobb oldalán kapott helyet a Megváltás titka: a Keresztre feszítés, Ádám és Éva bűnbeesése a gonoszságot jelképező kígyóval és a kivont kardú angyallal, majd a Feltámadás, végül pedig az Egyház születése témájával. A bal oldali mellékoltár fölött a Világ királynője látható, amint széttapossa a kígyó fejét, alatta hegykői falurészlet jelenik meg. A jobboldali mellékoltár fölé az Irgalmas Jézus került. A stációképek szintén az ő alkotásai (1976). A főoltár a soproni Mechle-műhelyben készült. Központi helyét Szent Mihály szobra foglalja el, a mellékszobrok Szent Istvánt és Szent László királyt ábrázolják. A mellékoltárokat 1908-ban a soproni Abperl Gusztáv faragta. A jobb oldali főszobra a lourdes-i Szűz Mária, mellékszobrai Szent Joachim és Szent Anna. A bal oldali mellékoltárt Jézus Szíve tiszteletére emelték, Szent József és Szent Imre mellékszobraival. A szószék fertőrákosi kőből készült. A márvány keresztelőkút bronz rátétjén a Szentlélek jelenik meg galamb formájában. A templom színes ólomüveg-ablakai a magyar szenteket és boldogokat ábrázolják. Alkotójuk Árkayné Sztehló Lili (1958). A szentély két üvegablakáról a település két fogadott ünnepének a szentje, Szent Vendel és Szent Sebestyén tekint le. A hajó bal oldalán (elölről nézve) a következő szentek láthatók: Gizella, István, László, Erzsébet és Assisi Szent Klára, Szent Ferenc. Jobb oldalt Szent Margit, Imre, Gellért, Kinga, Boldog Csáki Mór és Szent Erzsébet kapott helyett. 

Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben;
a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!”
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Ámen.

Egyházi szolgálattevők

Letölthető nyomtatványok, űrlapok

Feltöltés alatt…

Egyházközségi hozzájárulás (egyházi adó)

Egyházközségünk alapműködésének költségeit (a templom és a plébánia közüzemi díjait, valamint a kántorok, sekrestyések és a plébános díjazását) nem az állam fizeti, hanem a hívek adományaiból fedezzük. Ezen adományok nélkül közösségeink, templomaink nem működhetnének a kívánt színvonalon, ezért szükségünk van minden elkötelezett testvérünk támogatására. Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az egyházi hozzájárulás módjáról és mértékéről:

Netbankról történő átutalásos befizetés esetén a megjegyzés
rovatban, kérjük, tüntessék fel: a befizető nevét, lakcímét, és
a megjegyzés rovatba, hogy egyházi hozzájárulás.

Hegykői Római Katolikus Plébánia
bankszámlaszáma: 59100607-10015768-00000000

A hozzájárulás helyben szokásos összege, aktív dolgozóknak
és nyugdíjasoknak egyaránt: 6000 Ft/fő

Fertőhomoki Római Katolikus Plébánia
bankszámlaszáma: 59100607-11036973-00000000

A hozzájárulás helyben szokásos összege, aktív dolgozóknak
7000 Ft/fő, nyugdíjasoknak, kismamáknak: 5000 Ft/fő

Hidegségi Római Katolikus Plébánia
bankszámlaszáma: 59100607-11036980-00000000

A hozzájárulás helyben szokásos összege, aktív dolgozóknak
: 6000 Ft/fő, nyugdíjasoknak, kismamáknak 4000 Ft/fő

Az egyházi hozzájárulás befizethető:
•    helyben a képviselő-testület tagjainál
•    átutalással az  bankszámlaszámra (Takarékban Zrt.)
•    személyesen a Takarékban Zrt. fertődi kirendeltségében
•    személyesen a plébánián az előre meghirdetett időpontokban.

Tudnivalók az egyházi szertartásokkal kapcsolatosan

Keresztelés

Szükséges adatok, iratok:

–  a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, a választott védőszent neve
–  a szülők születési adatai, vallása, pontos lakcíme, házasságkötésük helye, ideje, a szülők keresztelési  engedélye a lakóhelyük szerinti plébániától
–  a keresztszülők neve, vallása, pontos lakcíme, keresztszülői igazolása a lakóhelyük szerinti plébániától.

Keresztszülői tudnivalók: keresztszülő kizárólag római- ill. görög katolikus vallásúnak keresztelt, egyedülálló esetében bérmált, házas esetében szentségi házasságban élő, egyházfenntartó személy lehet. Más keresztény vallású (ev., ref. stb.) csak keresztelési tanúként anyakönyvezhető.A keresztelési szándékot a szülő jelentheti be a plébániahivatalban.

Házasságkötés (esketés)

Szükséges adatok, iratok:

–  jegyesek neve, vallása, lakcíme
–  születési és keresztelési adataik
–  szüleik neve, vallása, lakcíme
–  tanúk neve, vallása, lakcíme, igazolás a lakcím szerinti illetékes plébániáról, hogy tanú  tisztséget betölthet
–  telefonszám, e-mail cím
–  esküvő időpontja

Az anyakönyvezéshez szükséges iratok beszerzése a jegyesek vallása szerint eltérő:

–  Ha mindkét jegyes római katolikus vallású: keresztleveleik másolatait kell beszerezniük a keresztelési plébániákon, amelyek 3 hónapnál ne legyenek régebbi keltezésűek az esküvő tervezett időpontjához képest. Majd kérjék ki a lakóhelyük szerint illetékes plébánián a házasságkötési engedélyt. Ha valamelyikük plébániánk területén lakik, természetesen nincs szükség ilyen engedélyre. Ha nem plébániánkon történik a jegyes oktatás, a jegyespár a felkészítő paptól hozzon erre vonatkozó igazolást.-  Ha az egyik jegyes keresztény, de nem római katolikus vallású: a nem római katolikus jegyes, vallása szerint, igazolást szerezzen be a keresztelés tényéről. A jegyes oktatást végző atya jegyzőkönyvet vesz fel a katolikus jegyessel. A katolikus jegyes iratbeszerzése változatlan. (keresztlevél másolat, házasságkötési engedély, a jegyoktatás igazolása)-  Ha az egyik jegyes nem keresztény vallású, vagy kereszteletlen: a jegyes oktatást végző atya jegyzőkönyvet vesz fel a katolikus jegyessel, és azt mellékelve az Egyházi Hatóságtól engedélyt kér a házasságkötéshez. Az engedély beszerzésének időszükségletét – kb. 1 hónap – figyelembe kell venni az esküvő kitűzési időpontjánál. A katolikus jegyes iratbeszerzése változatlan. (keresztlevél másolat, házasságkötési engedély, a jegyoktatás igazolása)


Temetés

Szükséges iratok, adatok:

–  az elhunyt neve, vallása
–  születési helye és ideje
–  házastársának vagy (egyedülálló esetében) szüleinek neve és vallása
–  pontos lakcíme
–  részesült-e halála előtt a betegek szentségében?
–  a haláleset helye, ideje
–  a halál oka
–  a temetés pontos időpontja
–  koporsós, vagy urnás temetés
–  igazolás, vagy nyugta, ha az egyházi hozzájárulást más egyházközségben fizette
–  a költségeket térítő neve, címe, telefonszáma

Betegellátás

A családtagok kötelessége és felelőssége, hogy idős vagy beteg hozzátartozójukhoz még elhalálozásuk előtt papok hívjanak, hogy a betegek szentségében, a szentgyónásban és a szentáldozásban részesüljenek. Ennek elmulasztása a családtagok lelkiismeretét terheli. Kérjük a családokat, hogy a lelki segítségnyújtás ezen formáját ne tagadják meg a halálhoz közeledő szeretteiktől! Hálásan köszönjük, ha erre is kiterjed figyelmük!

Támogatási lehetőség: SZJA 1 % adományozása

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011


Hegykői Plébánia „Közösségi Házát” működtető Alapítvány adószáma: 18982765-1-08.


Támogatásukért és nagylelkű adományaikért fogadják köszönetünket!